# شعر

مرز گمشده

انتظاری نوسان داشت. نگاهی در راه مانده بودو صدایی در تنهایی می گریست. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
/ 0 نظر / 6 بازدید